Εγκατάσταση δεύτερου σκληρού δίσκου IDE

Αυτός ο οδηγός αναπτύχθηκε για να καθοδηγήσει τους αναγνώστες σχετικά με τις σωστές διαδικασίες για την εγκατάσταση ενός δευτερεύοντος σκληρού δίσκου IDE σε ένα επιτραπέζιο σύστημα υπολογιστή. Περιλαμβάνει οδηγίες βήμα προς βήμα για τη φυσική εγκατάσταση της μονάδας στην θήκη του υπολογιστή και τη σωστή σύνδεσή της στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μονάδα σκληρού δίσκου για ορισμένα από τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρόντα οδηγό.

Δυσκολία: Σχετικά απλή

Χρόνος που απαιτείται: 15-20 λεπτά
Απαιτούμενα εργαλεία: Κατσαβίδι Philips

01 από 09

Intro και Power Down

Αποσυνδέστε τη δύναμη από τον υπολογιστή. © Μαρκ Κιμίν

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό ενός συστήματος υπολογιστών, είναι σημαντικό να απενεργοποιήσετε το σύστημα του υπολογιστή. Τερματίστε τον υπολογιστή από το λειτουργικό σύστημα . Μόλις το λειτουργικό σύστημα έχει κλείσει με ασφάλεια, απενεργοποιήστε τα εσωτερικά εξαρτήματα γυρίζοντας το διακόπτη στο πίσω μέρος της τροφοδοσίας και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.

02 του 09

Ανοίξτε την θήκη υπολογιστών

Αφαιρέστε το κάλυμμα του υπολογιστή. © Μαρκ Κιμίν

Το άνοιγμα της θήκης του υπολογιστή θα διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής της θήκης. Οι περισσότερες νέες περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθούν με ένα πλευρικό πάνελ ή μια πόρτα, ενώ το παλαιότερο σύστημα θα απαιτήσει την αφαίρεση ολόκληρου του καλύμματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα στη θήκη και τις βάζετε στην άκρη σε ασφαλές μέρος.

03 του 09

Αποσυνδέστε τα τρέχοντα καλώδια της μονάδας

Αφαιρέστε τα IDE και τα καλώδια τροφοδοσίας από το σκληρό δίσκο. © Μαρκ Κιμίν

Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, αλλά γενικά διευκολύνει την εγκατάσταση ενός δεύτερου σκληρού δίσκου στο σύστημα του υπολογιστή. Απλά αποσυνδέστε τα καλώδια IDE και τροφοδοσίας από τον τρέχοντα πρωτεύοντα σκληρό δίσκο.

04 του 09

Ορίστε το Jumper Mode Drive

Ορίστε το Jumper Mode Drive. © Μαρκ Κιμίν

Με βάση την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μονάδα σκληρού δίσκου ή οποιαδήποτε διαγράμματα στη μονάδα σκληρού δίσκου, ρυθμίστε τους βραχυκυκλωτήρες στη μονάδα δίσκου ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας Slave.

05 του 09

Εισαγωγή της μονάδας στο κλουβί

Στερεώστε τη μονάδα δίσκου στο κλουβί του δίσκου. © Μαρκ Κιμίν

Ο οδηγός είναι έτοιμος να τοποθετηθεί στο κλουβί. Κάποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούν ένα αφαιρούμενο κλουβί που διευκολύνει την εγκατάσταση. Απλά σύρετε τη μονάδα στο κλουβί έτσι ώστε οι οπές στερέωσης στη μονάδα να ταιριάζουν μέχρι τις οπές του κλωβού. Στερεώστε τη μονάδα δίσκου προς το κλουβί με βίδες.

06 του 09

Συνδέστε το καλώδιο IDE Drive

Συνδέστε το καλώδιο IDE Drive. © Μαρκ Κιμίν

Συνδέστε τους συνδέσμους καλωδίων IDE από τα καλώδια ταινιών τόσο στον παλιό σκληρό δίσκο όσο και στον δευτερεύοντα σκληρό δίσκο. Ο απομακρυσμένος συνδετήρας από τη μητρική πλακέτα (συχνά μαύρος) θα πρέπει να συνδεθεί στον πρωτεύοντα σκληρό δίσκο. Ο μεσαίος σύνδεσμος (συχνά γκρι) θα συνδεθεί στη δευτερεύουσα μονάδα. Τα περισσότερα καλώδια πληκτρολογούνται για να χωρούν μόνο σε συγκεκριμένη κατεύθυνση στο σύνδεσμο της μονάδας δίσκου, αλλά αν δεν είναι κλειδωμένο, τοποθετήστε το κόκκινο ριγωτό τμήμα του καλωδίου IDE προς τον ακροδέκτη 1 της μονάδας.

07 του 09

Εισαγάγετε τη δύναμη οδήγησης

Συνδέστε τροφοδοσία στις μονάδες. © Μαρκ Κιμίν

Όλα τα αριστερά για να κάνετε στο εσωτερικό του υπολογιστή είναι να συνδέσετε τις υποδοχές τροφοδοσίας στις μονάδες δίσκου. Κάθε μονάδα δίσκου απαιτεί έναν σύνδεσμο τροφοδοσίας Molex 4 ακίδων. Εντοπίστε μια ελεύθερη από την παροχή ρεύματος και συνδέστε την στην υποδοχή της μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι το κάνετε αυτό και με τον κύριο οδηγό, αν αυτό αφαιρεθεί.

08 από 09

Αντικαταστήστε το κάλυμμα του υπολογιστή

Στερεώστε το κάλυμμα στην θήκη. © Μαρκ Κιμίν

Αντικαταστήστε το κάλυμμα ή το κάλυμμα στη θήκη και στερεώστε το με τις βίδες που προηγουμένως έχετε αφαιρέσει για να το ανοίξετε.

09 του 09

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή

Συνδέστε την τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος. © Μαρκ Κιμίν

Σε αυτό το σημείο η εγκατάσταση της μονάδας είναι πλήρης. Επιστρέψτε την τροφοδοσία στο σύστημα του υπολογιστή συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πίσω στον υπολογιστή και γυρίζοντας το διακόπτη στην πίσω πλευρά στη θέση ON.

Μόλις ληφθούν αυτά τα βήματα, ο σκληρός δίσκος πρέπει να εγκατασταθεί φυσικά στον υπολογιστή για σωστή λειτουργία. Ελέγξτε με το εγχειρίδιο του υπολογιστή σας ή της μητρικής πλακέτας για τα βήματα ώστε το BIOS να ανιχνεύσει σωστά τον νέο σκληρό δίσκο. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε μερικές από τις παραμέτρους του BIOS του υπολογιστή , για να ανιχνεύσει τη μονάδα σκληρού δίσκου στον ελεγκτή. Η μονάδα δίσκου πρέπει επίσης να διαμορφωθεί για χρήση με το λειτουργικό σύστημα πριν να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μητρική πλακέτα ή τον υπολογιστή σας για περισσότερες πληροφορίες.